อีเมล์: support@coins.co.th

ศูนย์ช่วยเหลือhttps://support.coins.co.th

โทรศัพท์: (+66) 2-038-5038

ไลน์@coins.co.th

เฟซบุ๊คcoins.co.th

ที่อยู่: 173/36 ห้อง 27-109 ชั้น 27 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120