การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 

การฟอกเงินเป็นความผิดร้ายแรงที่ต้องป้องกันและปราบปรามในประเทศส่วนใหญ่ รวมทั้งประเทศไทย ถึงแม่ว้าจะไม่ใช้ความผิดที่ถึงแก่ชีวิต หรือละเมิดความอิสสระของบุคคล การฟอกเงินทำให้กระบวนการก่ออาชญากรรมประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การทำลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

การฟอกเงิน คือ กระบวนการที่ทำให้เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย (หรือเรียกว่า เงินสกปรก) ดูเหมือนได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (หรือเรียกว่า สะอาด) โดยทั่วไป การฟอกเงินมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ การนำเงินผิดกฏหมายเข้าสู่ระบบการเงิน การย้ายเงิน และการรวมเงินเข้าไปในระบบ อันดับแรก เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย จะถูกนำเข้าสู่ระบบการเงิน จากนั้น จะถูกย้ายไปยังที่ต่างๆเพื่อสร้างความสับสน บางครั้งอาจถูกโอนไปยังหลายๆบัญชี สุดท้าย เงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายนี้จะถูกรวมเข้าไปยังระบบการเงิน โดยการทำธุรกรรมเพิ่มเติมอื่นๆ จนเงินสกปรกนี้ดูเหมือนสะอาด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถูกจัดตั้งโดยคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ โดยให้กลุ่มธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และประกันภัย เป็นกลุ่มการทำงาน ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ภายใต้รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมาย (Report on the Observance of Standards and Codes) กฎระเบียบเกี่ยวกับ KYC/CDD ไม่เพียงแต่ช่วยสถาบันทางการเงินตรวจจับ ยับยั้ง และป้องกันการฟอกเงิน รวมถึงป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กฎระเบียบเหล่านี้ยังช่วยให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในระดับสากลในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ถึงแม้ว่าบริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด จะมิได้ตกอยู่ในภาคส่วนที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทางบริษัทฯ ได้นำระบบและขั้นตอนที่ใกล้เคียงกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ การตัดสินใจนี้ สะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของบริษัทฯ ที่จะป้องกันการฟอกเงินและการใช้งานโดยอาชญากรที่อาจนำไปสู่อาชญากรรม

 

นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML Policy)

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของทางบริษัทฯ ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการฟอกเงินโดยปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งระบบและการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม นโยบายนี้ คือมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้:

  • การแต่งตั้งเจ้าพนักงานรายงานการฟอกเงิน ที่มีวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และสามารถมีความรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ และข้อชี้แนะของภาคหน่วยได้
  • จัดตั้งและรักษาการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ เกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย
  • จัดตั้งและรักษาการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ การยืนยันตัวตน และขั้นตอน KYC ตามความเสี่ยงที่เหมาะสมของลูกค้า รวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้น สำหรับลูกค้าที่อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าลูกค้าทั่วไป เช่น ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการเมือง
  • จัดตั้งและรักษาระบบและควบคุมติดตามความเสี่ยงของลูกค้า และมีขั้นตอนที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า
  • ขั้นตอนสำหรับรายงานการทำธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย ทั้งต่อภายในบริษัทฯ และต่อหน่อยงานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • มีการจัดเก็บหลักฐานที่เหมาะสม ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กำหนด
  • มีการอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง

 

นโยบายการงดให้บริการ

บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด ของดการให้บริการแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือมีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามที่ได้ระบุไว้ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศ (OFAC) แห่งกรมธนารักษ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ รายชื่อผู้ต้องโทษแห่งสหประชาชาติ